Voorwaarden

Copyright

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Disclaimer

Omroep Brabant besteedt veel zorg aan het onderhoud van deze website. De informatie die via de website wordt verstrekt, is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen. Toch kan Omroep Brabant noch de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van informatie voor welk gebruik dan ook garanderen. Informatie wordt zonder welke garantie dan ook verschaft. De gebruiker wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte informatie periodiek, zonder aankondiging, kan worden gewijzigd.
Omroep Brabant is niet verantwoordelijk voor het initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte informatie neemt.
Omroep Brabant kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of welke andere schade die het gevolg zou zijn of zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van de website van Omroep Brabant of de onmogelijkheid deze te gebruiken.
Omroep Brabant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de producten van de website en verwante informatiediensten.

Privacy

mroep Brabant gaat zorgvuldig om met gegevens van de gebruikers van haar diensten. Daarbij houdt ze zich aan de eisen die de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Kijk voor de privacyverklaring op omroepbrabant.nl/privacyverklaring